Objectius generals

La web de la Natura en Viu proposa una educació global de les diferents temàtiques que engloben el món de la Biologia i Geologia a l'ESO, amb l'estudi en profunditat dels diferents nivells d'organització de la matèria i de la biodiversitat present en el nostre planeta. L'objectiu final és aconseguir alumnes competents en el coneixement dels medis físic, químic i biològic... Més

Naturals 1r ESO

Parlarem sobre l'origen de l'Univers i la nostra situació dins del Sistema Solar. Estudiarem la matèria inerta i amb un esforç imaginatiu intentarem entendre l'origen de la vida. La cèl·lula és convertirà en el pilar fonamental de la nostra existència, on l'evolució aplicada a milions d'anys d'història, farà possible l'aparició de la biodiversitat dels pluricel·lulars... Més

Botànica 2n ESO

L'optativa de Botànica vol ser una matèria vol ser molt pràctica doncs aprofitarem al màxim el recurs de l'hort que disposem en el terrat de l'escola. També serà teòrica, a partir del coneixement dels biomes terrestres i de la biologia de les plantes: taxonomia, arrel, tija, fulles, flors... així com els seus principals mecanismes fisiològics, fotosíntesi, creixement, pol·linització... Més

 
Bio & Geo 3r ESO

Aprofundiment en el coneixement de la cèl·lula i els seus orgànuls cel·lulars, els teixits, òrgans, sistemes i aparells, agrupats tenint en compte les 3 funcions vitals dels éssers vius: la nutrició, la relació i la reproducció. Estudi de la dinàmica externa de la Terra, a partir dels efectes dels diferents agents geològics externs, responsables dels fenòmens de la meteorització i erosió... Més

Zoologia 3r ESO

A partir de l'estudi dels microorganismes heteròtrofs, com ara bactèries i protozous, entrarem en el món dels animals. El regne dels metazous es troba organitzat en multitud de fílums, que seran estudiats de menys a més complexos, des dels invertebrats fins als grans vertebrats. Acabarem tot gaudint d'algunes especialitats del camp de la veterinària... Més

Bio & Geo 4t ESO

L'optativa de 4t d'ESO vol proporcionar aquells coneixements imprescindibles per a un batxiller de ciències. L'estudi dels fonaments de la vida i la seva transformació al llarg de la seva història. Conèixer la molècula de l'ADN i els patrons de la seva herència. Finalitzarem el curs tot aprofundint en la dinàmina interna de la Terra i la teoria de la Tectònica de plaques... Més

Tema 1: Univers

Estudi de les diferents teories sobre l'origen de l'univers, així com la interpretació que en feien les diferents civilitzacions. Entrarem en l'estudi del sistema solar i dels astres que el conformen, planetes, satèl·lits, cometes, meteorits... Valorarem la nostra existència en l'univers infinit, una visió crítica de la nostra provisional solitud i possibles origens extraterrestres... Més

Tema 2: Terra

En aquest tema volem conèixer la singularitat del planeta blau i els ingredients que fan possible sigui habitable,. Estudiarem l'estructura, composició i dinàmica de les principals capes que la conformen: atmosfera, hidrosfera i litosfera terrestre. Els moviments del planeta sobre el seu eix i al voltant del Sol determinaran les estacions que condicionaran els diferents ecossitemes terrestres... Més

Tema 3: Matèria

La matèria inorgànica més simple és la base de la construcció d'altres molècules més complexes, fonaments de les futures biomolècules orgàniques (glúcids, lípids, proteïens i àcids nucleics). Valorarem les principals teories sobre la procedència d'aquests principis immediats que faran possible l'aparició dels primers éssers en forma d'organismes unicel·lulars... Més

 
Tema 4: Biodiversitat

La Biosfera està formada a partir de la interacció de diferents factors abiòtics i biòtics que fan possible la vida dins dels ecosistemes. La complexitat de la vida és tan gran que serà imprescindible la seva organització a fi d'afavorir-ne el seu estudi. La microscopia ens permerà conèixers els éssers més diminuts que són presents en el nostre entorn immediat... Més

Tema 5: Plantes

Les plantes són uns organismes molt importants en el manteniment de la vida en el nostre planeta, gràcies a la seva capacitat de fabricar aliment (autòtrofes) i d'alliberar d'oxigen. Aprofitarem el tema per aprofundir en el coneixement dels fongs i la seva important tasca descomposadora, vital en el reciclatge de la matèria morta. Estudiarem els seus cicles reproductius... Més

Tema 6: Animals

Els animals són el regne més abundant i divers del planeta. Estudiarem els invertebrats, des de les seves formes més senzilles fins als complexos artròpodes. El tema donarà també una especial rellevància als vertebrats, els animals més grans i evolucionats, dotats de complexos mecanismes de relació (sistema nerviós i sentits). Establirem relacions evolutives dins de l'arbre filogenètic dels animals... Més

Tema 1: Taxonomia

La taxonomia és la ciència que s'encarrega de classificar els éssers vius. En aquest tema estudiarem la diversitat de plantes que trobem dins el regne vegetal. A partir de l'arbre filogènètic establirem les seves relacions evolutives, tot valorant la seva adaptació al medi terrestre i les especialitzacions adquirides a fi d'afrontar aquesta difícil colonització... Més

Tema 2: Cormòfits

Els cormòfits són totes aquelles plantes que estan formades per rel, tija i fulles. Volem, doncs, conèixer la seva estructura morfològica, així com la seva fisiologia vascular. Estudiarem les modificacions estructurals de les plantes, a fi d'adaptar-se millor als diferents hàbitats, com ara circells, estolons, espines... Visualitzarem tots aquests detalls a partir de pràctiques de laboratori... Més

Tema 3: Biomes

Els biomes són grans unitats de classificació de paisatges i de diferents ecosistemes. Aquests biomes venen condicionats per un determinat règim pluviomètric i tèrmic. En aquest tema parlarem dels principals biomes (mediterrani, caducifoli, taigà, tundra, selva, sabana, estepa...) i de la seva ubicació geogràfica. Aprofitarem per fer una aproximació a l'edafologia, o sigui la ciència que estudia els sòls... Més

 
Tema 4: Autòtrofs

Les plantes són organismes autòtrofs capaços de fabricar el seu propi aliment orgànic a partir de les sals minerals, l'aigua i el diòxid de carboni. Estudiarem, doncs la fotosíntesi i l'orgànul responsable de la seva realització, el cloroplast. Les fulles poden presentar-se especialitzades segons quina sigui la seva funció, com per exemple les flors, que són fulles especialitzades en la reproducció... Més

Tema 5: Pol·linització

Les flors estan formades per diferents peces, algunes estèrils i especialitzades en el reclam dels animals pol·linitzadors, i les peces fèrtils, on trobarem les cèl·lules reproductores de les plantes, com ara el pol·len i els òvuls. Un cop aconseguida la fecundació, les llavors i els fruits completaran el cicle biològic de la majoria de vegetals, a fi d'assegurar la seva dispersió i supervivència... Més

Tema 6: Guiatges

L'hort urbà de la nostra escola és un escenari fantàstic per posar en pràctica tots els coneixements adquirits al llarg de l'optativa. És per això que dedicarem tot el tema 6 a preparar-nos guiatges pedagògics que mostrarem a diferents cursos d'infantil i primària. L'experiència pot ser inolvidable, essent per un dia els professors d'una classe i tot un grup d'alumnes desitjosos de fer-vos preguntes.... Més

Tema 1: Cèl·lula

La cèl·lula és la unitat fonamental de la vida, tant a nivell morfològic, fisiològics com reproductiu. Estudiarem les seves parts i el funcioment dels seus principals orgànuls. Durnat el tema estudiarem els principals principis immediats que necessiten les cèl·lules a fi de satisfer les seves necessitats nutritives, tant a nivell d'obtenció d'energia, com a nivell plàstic i regulador... Més

Tema 2: Nutrició

El cos humà com organisme heteròtrof que és necessita aconseguir matèria orgànica i inorgànica del medi, les anomenades biomolècules. Estudiarem doncs la digestió com a procés d'entrada d'aliments i la respiració com a font d'oxigen per cremar-los. Valorarem la funció distribuïdora de la sang, tot fent possible el repartiment nutritiu a totes les cèl·lules i la recollida selectiva de deixalles i la seva excreció... Més

Tema 3: Relació

La relació es molt important en el funcionament correcte del cos humà, doncs permet ser conscient de tot allò que passa en el nostre entorn immediat i dins del propi cos. Els receptors sensitius seran els encarregats de la recepció dels estímuls, que seran enviats al sistema nerviós central a partir de les terminacions nervioses. Un cop allí s'elaboraran les respostes motores que seran degudament executades per glàndules i músculs... Més

 
Tema 4: Reproducció

L'espècie humana com qualsevol animal disposa d'un mecanisme reproductor que assegura la seva perpetuació. Estudiarem els òrgans sexuals, tant a nivell anatòmic com fisiològic, amb especial el cicle menstrual de la dona. Durant el tema presentarem els principals mètodes anticonceptius i les principals malalties de transmissió sexual. Acabarem el tema tot parlant de l'embaràs i el part... Més

Tema 5: Geomorfologia

La Terra no és quelcom estàtic i fix, sinó que canvia constantment, fins i tots els seus elements més inerts. La meteorització i l'erosió desgastaran les roques de les muntanyes, a partir de les accions dels agents geològics externs (vent, rius, ones, pluja, neu...). Estudiarem els diferents paisatges resultants i guadirem de la seva interpretació, on un pintor observa un obra d'art... Més

Tema 6: Topografia

La topografia és la ciència que esudia el relleu i la seva representació en un mapa. A partir de diferents exercicis pràctics buscarem la seva interpretació, tot realitzant càlculs i dibuixant diferents perfils topogràfics. Durant el tema durem a terme una interessant excursió per la Garrotxa, on a partir d'un itinerari geo-botànic posarem en pràctica tots aquells coneixements que hem adquirit al llarg del trimestre... Més

Tema 1: Filogènia

La filogènia és la branca de la biologia encarregada d'estudiar les relacions evolutives que existeixen entre els diferents grups d'animals. Durant el tema estudiarem els principals fílums animals, tot valorant la seva complexitat estructural. A partir d'exercicis pràctics procedirem a identificar animals desconeguts a partir de claus dicotòmiques que utilitzen els zoòlegs de camp... Més

Tema 2: Anatomia

Volem conèixer les principals característiques anatòmiques dels principals animals, tant invertebrats com vertebrats, tot valorant la seva complexitat sistèmica. Elaborarem diagrames descriptius que ens permetin comparar organismes i el seu grau d'evolució. A partir de pràctiques de dissecció, farem un aprenentatge en viu de les particularitats del cos dels mamífers i aus... Més

Tema 3: Heteròtrofs

Els animals són organismes heteròtrofs, doncs són incapaços de fabricar el seu propi aliment i necessiten obtenir-lo del medi. A partir d'aquest fet, estudiarem els diferents tipus d'alimentacions i les tècniques per aconseguir la matèria orgànica imprescindible per a la seva supervivència. Parlarem de la respiració i dels diferents mecanismes per tal d'obtenir oxigen a fi d'oxidar els nutrients... Més

 
Tema 4: Descendència

La reproducció és el mecanisme a partir del qual els animals tenen descendència i són capaços de conquerir nous espais tot ampliant les seves poblacions. En aquest tema estudiarem la reproducció asexual com a mecanisme de clonació propi dels animals més primitius i la reproducció sexual, molt més evolucionada i diversa. Entendrem els mecanismes dels ovípars, vivípars i ovovivípars... Més

Tema 5: Hàbitat

L'hàbitat dels animals és el lloc que ocupa en un ecosistema, on desencadena tot un conjunt de funcions, fruit de la interelació amb la resta d'éssers vius. El nínxol ecològic és doncs l'ofici que tot animal realitza, el seu rol dins les xarxes tròfiques que conformen els diferents ecosistemes, siguin grans o petits. Entendrem també les estratègies socials que han adquirit alguns animals, com les formigues i les abelles... Més

Tema 6: Veterinària

La veterinària és la medicina aplicada als animals de companyia i la ramaderia. Aquest tema el dedicarem a aquesta professió, a partir de les disciplines que tot veterinari ha de conèixer. Aquesta optativa vol ser un planter de nous professionals dins del camp de la biologia i la sanitat animal. Farem doncs, pinzellades de producció ramadera, clínica de petits animals i etologia animal... Més

Tema 1: Nucli

El nucli cel·lular és el lloc on els eucariotes tenen guardat el seu ADN. En aquest tema entendrem la seva organització i el procés que segueixen les cèl·lules quan es volen dividir, ja sigui durant la mitosi, en la qual la cèl·lula es divideix en dues cèl·lules filles idèntiques, o bé la meiosi, moment en el qual es formen els gàmetes o cèl·lules sexuals que contenen la meitat de la informació genètica... Més

Tema 2: Genètica

La genètica és una disciplina encarregada de l'estudi de la molècula de l'ADN, tant a nivell químic com a nivell fisiològic. En aquest tema estudiarem la seva estructura molecular, una doble hèlix molt interessant. A continuació procedirem a entendre el mecanisme a partir del qual les cèl·lules fotocopien el seu material genètic i són capaces de generar noves proteïnes amb una funcionalitat determinada... Més

Tema 3: Herència

L'herència és una interessant ciència que intenta comprendre els mecanismes que regulen la transmissió dels gens o caràcters genètics paterns i materns als fills. Fou Gregor Mendel un dels seus primers precursors, tot definint un conjunt de lleis que en gran part continuen vigents a dia d'avui. Estudiarem l'herència dels cromosomes i farem problemes matemàtics a fi de calcular possibles descendències... Més

 
Tema 4: Evolució

L'evolució és la gran ciència que ens permet comprendre l'origen i complexitat de la vida en el nostre planeta. De la mà de Charles Darwin serem capaços de valorar les grans aptituds d'aquest inquiet observador. Gaudirem de les seves descobertes i farem un esforç imaginatiu per tal d'entendre la majestuositat d'aquest fenomen evolutiu. Serem crítics i entendrem l'origen evolutiu del gènere Homo... Més

Tema 5: Geosfera

La Terra és un planeta rocós amb 4500 milions d'anys d'història des de la seva creació. Avui encara continua estant parcialment fos, amb una astenosfera que condiciona el moviments de la listosfera sòlida que està suran sobre seu. Aquest fet i l'elavada temperatura del magma origina tot un conjunt de corrents de convecció que en provoquen la seva fractura i fregament, tot originant la deriva continental... Més

Tema 6: Roques

Les roques tot i ser material inerts no són quelcom fix, sinó que canvien constantment fruit dels agents geològics interns i externs. En aquest tema estudiarem el cicle de les roques, o sigui el procés a partir del qual les roques canvien i es transformen, a partir dels processos de sedimentació, metamorfisme i magmatisme. A partir de la col·lecció de roques del laboratori, en farem un reconeixement pràctic... Més